Органи

Органи Удружења су:

 

-Скупштина Удружења;

-Заступник Удружења;

-Управни одбор Удружења; и

-Надзорни одбор Удружења.

 

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења коју чине сви чланови Удружења.

 

Скупштина има председника и потпредседника на период од 4(четири)године и они могу бити поново бирани.

 

Председник и потпредседник Скупштине Удружења не могу бити чланови Управног одбора и Надзорног одбора.

 

Скупштина се одржава најмање једном годишње.

 

Скупштину сазива и њено заседање отвар председник ;

Скупштина врши следеће послове:

 

-доноси Статут Удружења,као и његове измене и допуне и друге акте о раду Удружења и њихове измене и допуне;

-бира и разрешава председника и потпредседника,као и чланове Управног и Надзорног одбора.

-утврђује годишњи план и програм рада и план материјално-финансијског пословања Удружења;

-разматра и усваја извештај о раду и материјално -финансијском пословању Удружења;

-разматра и усваја извештај о раду Надзорног одбора;

-одлучује о статутарним променама Удружења и престанку рада Удружења;

-одлучује о удруживању у савезе;

-разматра молбе и одлучује о приговорима и жалбама на одлуке органа Удружења;

-проглашава заслужне чланове Удружења;

-утврђује изглед чланске карте Удружења;

-утврђује висину чланарине,

-обавља у друге послове у вези са радом и интересима Удружења;

 

 

 

 

ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА

Председник Управног одбора Удружења је уједно и Заступник Удружења а у случају његове спречености замењује га заменик председника Управног одбора Удружења.

 

Председник Управног одбора Удружења:

 

-Представља и заступа Удружење у складу са Статутом,законским прописима и овлашћењима које добије од органа Удружења;

-мора имати стално пребивалиште на територији Београда;

-Уписује се у регистар Удружења где се уносе његови персонални подаци;

-помаже у раду Удружења и органима Удружења;

-бира се,као и његов заменик,на временски период од 4(четири)године и могу поново бити изабрани;

-подноси пријаве за упис,промене и усклађивање Удружења регистру удружења-регистратору;

-пријављује Регистру сваку промену података који се уписују у регистар Удружења  у року од 15(петнаест)дана од дана настале промене;

-подноси Скупштини Удружења извештај о раду Управног одбора Удружења;

-руководи седницама Управног одбора;

-стара се о извршењу одлука Скупштине Удружења и Управног одбора;

-стара се о правилном и у складу са законом о материјално -финансијском пословању Удружења;

-обавља и друге послове утврђене статутом Удружења и Законом.

 

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је извршни орган Скупштине.

 

Управни одбор руководи радом Удружења и одлучује о свим питањима између седница Скупштине у складу са Статутом и законом.

 

Управни одбор обавља и следеће послове:

-спроводи одлуке,закључке,препоруке и друге акте Скупштине;

-даје иницијативу за предлоге и допуне Статута;

-извршава одлуке и друге акте Скупштине;

-израђује предлог програма рада и доноси планове рада;

-утврђује предлог финансијског плана и  завршног рачуна и доставља Скупштини на усвајање;

-организује и стара се о вршењу стручних и административно-техничких послова Удружења;

-сарађује и одржава контакт са предузећима у општини Пријепоље ,као и стара се о сарадњи са појединцима,организацијама,установама и државним органима на територији града Београда и Републици Србији;

-стара се о обавештавању јавности рада Удружења;

-врши и друге послове утврђене Статутом и одлукама Скупштине.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор је орган Скупштине.

 

Надзорни одбор чине 3(три)члана и бира га Скупштина Удружења,чији мандат траје 4(четири)године.

Надзорни одбор из реда својих чланова бира председника.

 

Надзорни одбор врши следеће послове:

-контролише законитост рада Удружења;

-прегледа пословне књиге и рачуне и налаже отклањање неправилности;

-подноси извештај о свом раду Скупштини;

 

-сазива ванредну седницу Скупштине Удружења уколико уочи крупне неправилности у раду и пословању Удружења.