Статут

С Т А Т У Т

 

УДРУЖЕЊА ПРИЈЕПОЉАЦА У БЕОГРАДУ

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

ЧЛАН 1.

 

Удружење Пријепољаца у Београду (у даљем тексту:Удружење)јесте добровољна,нестраначка,невладина,недобитна организација заснована на слободи удруживања Пријепољаца и њихових потомака који живе у Београду,ради остваривања заједничких циљева који нису забрањени Уставом или Законом.

 

Члан 2.

 

Статутом се утврђују принципи,заједнички интереси,циљеви и задаци,облици и начин организовања,чланство у удружењу,права и обавезе чланова,органи и њихова права,начин избора органа управљања и трајање мандата,заступање и представљање Удружења,питања о којима се чланови изјашњавају и начин тога изјашњавања,информисање чланова удружења,надзор над радом органа,доношење програма рада и плана активности,начини остваривања јавности рада,сарадња са другим удружењима и организацијама,начин доношења и измена и допуна Статута,као и сва друга питања која су од важности и у интересу рада Удружења.

 

Члан 3.

 

Назив удружења је „Удружење пријепољаца у Београду“

Седиште Удружења је у Београду ,ул.Луке Војводића број 25н

 

Члан 4.

 

Удружење има своје циљеве и активности на територији града Београда и Републике Србије.

 

Члан 5.

 

Удружење је основано на неодређено време и има својство правног лица.

 

Члан 6.

 

Удружење је слободно и самостално у остваривању својих циљева и активности

 

Члан 7.

 

Раде Удружења је јаван.

 

О свом раду Удружење обавештава јавност преко својих чланова и разним средствима информисања.

 

Члан 8.

 

Удружење не може деловати као страначка или политичка организација,нити се може бавити политичко-идеолошким и страначким питањима и расправама.

 

Члан 9.

 

Удружење има свој печат који је округлог облика и штамбиљ правоугаоног облика са називом :Удружење пријепољаца у Београду-Београд.

 

 

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА

 

Члан 10.

 

Циљеви Удружења су:

 

-организовање међусобног упознавања,дружења и зближавања чланова;

-развијање и неговање културних активности и обичајних традиција родног краја;

-развијање и одржавање трајних веза са завичајем ради пружања помоћи и подршке општем развоју и напретку родног краја(привредног,културног,еколошког и сваког другог ..);

-сазнавање природних лепота,историјских места и обележја родног краја и њихово популарисање,те у том смислу и повремено организовање колективних посета и излети Удружења и других грађана;

-организовање и пружење помоћи у хуманитарним и солидарним акција које се односе на грађане и територију општине Пријепоље које организују органи скупштине општине Пријепоље:

-пружање помоћи ђацима,студентима,болеснима и другим лицима из родног краја ,која буде упућена Удружењу од надлежних органа општине Пријепоље;

-пружање помоћи члановима Удружења у Београду и остваривање пословних аранжмана у међусобној сарадњи као и подршке доказа

 

ном кадру и напредовању.

 

Члан 11.

 

Удружење доноси програм рада и планове рада на 2(две) године.

 

Члан 12.

 

Удружење остварује сарадњу са надлежним организацијама,заједницама и предузећима из оштине Пријепоље и Београда.

 

ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

 

Члан 13.

 

 

Чланство у Удружењу је добровољно и свако лице које прихвата Статут и циљеве Удружења може постати члан Удружења.

 

Чланови Удружења могу постати и грађани пореклом из општине Пријепоље који живе у Београду и широј околини као и њихови потомци,као и грађани и поштоваоци пријепољског краја.

 

Чланство се остварује стицањем чланске карте Удружења о чему се води евиденција.

 

Одлуку о пријему доноси Управни одбор Удружења.

 

Члан Удружења који је вишегодишњим оргтанизационим и руководним деловањем окупљао и омасовљавао чланство Удружења,повезивао Удружење са општином Пријепоље и који је заслужан за опстајање и унапређење Удружења,може бити проглашен за заслужног члана Удружења а одлуку о томе доноси Скупштина Удружења на писмено образложен предлог Управног одбора.

 

Члан 14.

 

Чланови Удружења имају једнака права и обавезе.

 

Члан 15.

 

Права чланова Удружења су:

 

-да бирају и буду бирани у органе и тела Удружења;

-да буду обавештени о раду Удружења и њихових органа,као и о материјално-финансијској ситуацији и пословању;

-да испољавају иницијативу и покрећу питања од значаја за рад,развој и активност Удружења и да дају предлоге и примедбе на рад органа удружења;

-да дају предлоге и покрећу питања ради остваривања циљева и програма рада Удружења;

 

Члан 16.

 

Дужности и обавезе чланова Удружења су:

 

-да чувају и подижу углед удружења;

-да обављају задате им послове;

-да редовно плаћају чланарину.

 

Члан 17.

 

Чланство у Удружењу престаје:

 

-Самовољним иступањем;

-искључењем;

-смрћу;

 

Члан удружења може бити искључен из Удружења ако нарушава углед удружења и не подржава рад по одредбама Статута Удружења,као и ако злоупотреби чланство и својим понашањем нанесе моралну и материјалну штету Удружењу.

 

Чланство у Удружењу престаје члану који изјави да више не жели да буде члан Удружења или ако не плаћа чланарину дуиже од 2(две)године.

 

Одлуку о искључењу доноси Управни одбор Удружења а Скупштина решава по изјављеној жалби.

 

 

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА И ЊИХОВ РАД

 

Члан 18.

 

Чланови Удружења управљају Удружењем непосредно или преко својиох изабраних представника у органима Удружења.

 

Члан 19.

 

Органи Удружења су:

 

-Скупштина Удружења;

-Заступник Удружења;

-Управни одбор Удружења; и

-Надзорни одбор Удружења.

 

Органи Удружења су дужни да се придржавају овлашћења одрећених Статутом и одлуком надлежног органа Удружења.

 

Члан 20.

 

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења коју чине сви чланови Удружења.

 

Скупштина има председника и потпредседника на период од 4(четири)године и они могу бити поново бирани.

 

Председник и потпредседник Скупштине Удружења не могу бити чланови Управног одбора и Надзорног одбора.

 

Скупштина се одржава најмање једном годишње.

 

Скупштину сазива и њено заседање отвар председник ;

 

Дневни ред заседања утврђује се на предлог председника и Управног одбора и присутних чланова удружења.

 

Скупштина заседа и доноси одлуке ако заседању присуствује најмање 50(педесет)чланова удружења.

 

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова Удружења.

 

Одлуке се доносе јавним гласањем.

 

У случају потребе може се сазвати ванредно заседање Скупштине на захтев председника Скупштине,Управног одбора,Надзорног одбора или на захтев 1/3(једне трећине)чланова Скупштине.Ванредно заседање Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30(тридесет)дана од дана подношења захтева.

 

Члан 21.

 

Скупштина врши следеће послове:

 

-доноси Статут Удружења,као и његове измене и допуне и друге акте о раду Удружења и њихове измене и допуне;

-бира и разрешава председника и потпредседника,као и чланове Управног и Надзорног одбора.

-утврђује годишњи план и програм рада и план материјално-финансијског пословања Удружења;

-разматра и усваја извештај о раду и материјално -финансијском пословању Удружења;

-разматра и усваја извештај о раду Надзорног одбора;

-одлучује о статутарним променама Удружења и престанку рада Удружења;

-одлучује о удруживању у савезе;

-разматра молбе и одлучује о приговорима и жалбама на одлуке органа Удружења;

-проглашава заслужне чланове Удружења;

-утврђује изглед чланске карте Удружења;

-утврђује висину чланарине,

-обавља у друге послове у вези са радом и интересима Удружења;

 

Председник Скупштине Удружеања:

 

-руководи радом Скупштине;

-прати рад органа Удружења;

-стара се о имовини Удружења;

-стара се и залаже о омасовљењу чланства Удружења;

-стара се о законитости рада Удружења,

-обавља и друге послове у складу са Законом о Удружењима и другим позитивним законским прописима;

 

Члан 22.

 

О раду Скупштине води се записник.

 

Члан 23.

 

Председник Управног одбора Удружења је уједно и Заступник Удружења а у случају његове спречености замењује га заменик председника Управног одбора Удружења.

 

Председник Управног одбора Удружења:

 

-Представља и заступа Удружење у складу са Статутом,законским прописима и овлашћењима које добије од органа Удружења;

-мора имати стално пребивалиште на територији Београда;

-Уписује се у регистар Удружења где се уносе његови персонални подаци;

-помаже у раду Удружења и органима Удружења;

-бира се,као и његов заменик,на временски период од 4(четири)године и могу поново бити изабрани;

-подноси пријаве за упис,промене и усклађивање Удружења регистру удружења-регистратору;

-пријављује Регистру сваку промену података који се уписују у регистар Удружења у року од 15(петнаест)дана од дана настале промене;

-подноси Скупштини Удружења извештај о раду Управног одбора Удружења;

-руководи седницама Управног одбора;

-стара се о извршењу одлука Скупштине Удружења и Управног одбора;

-стара се о правилном и у складу са законом о материјално -финансијском пословању Удружења;

-обавља и друге послове утврђене статутом Удружења и Законом.

 

УПРАВНИ ОДБОР

 

Члан 24.

 

Управни одбор је извршни орган Скупштине.

 

Управни одбор руководи радом Удружења и одлучује о свим питањима између седница Скупштине у складу са Статутом и законом.

 

Члан 25.

 

Управни одбор има најмање 25 чланова ,које бира Скупштина.

 

Управни одбор из свијим редова бира председника,заменика ,секретара и благајника.

 

Мандат чланова Управног одбора траје 4(четири)године.

 

Управни одбор ради и одлучује на седници.

 

Управни одбор пуноважно одлучује већином гласова присутних чланова а одлука је пуноважна ако седници присуствује више од половине чланова.

 

Управни одбор ради вршења појединих послова од интереса за рад Удружења и остваривања циљева Удружења,може образовати стална или повремена радна тела.

 

Члан 26.

 

Управни одбор обавља и следеће послове:

 

-спроводи одлуке,закључке,препоруке и друге акте Скупштине;

-даје иницијативу за предлоге и допуне Статута;

-извршава одлуке и друге акте Скупштине;

-израђује предлог програма рада и доноси планове рада;

-утврђује предлог финансијског плана и завршног рачуна и доставља Скупштини на усвајање;

-организује и стара се о вршењу стручних и административно-техничких послова Удружења;

-сарађује и одржава контакт са предузећима у општини Пријепоље ,као и стара се о сарадњи са појединцима,организацијама,установама и државним органима на територији града Београда и Републици Србији;

-стара се о обавештавању јавности рада Удружења;

-врши и друге послове утврђене Статутом и одлукама Скупштине.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 27.

 

Надзорни одбор је орган Скупштине.

 

Надзорни одбор чине 3(три)члана и бира га Скупштина Удружења,чији мандат траје 4(четири)године.

 

 

Надзорни одбор из реда својих чланова бира председника.

 

Члан 28.

 

Надзорни одбор врши следеће послове:

 

-контролише законитост рада Удружења;

-прегледа пословне књиге и рачуне и налаже отклањање неправилности;

-подноси извештај о свом раду Скупштини;

-сазива ванредну седницу Скупштине Удружења уколико уочи крупне неправилности у раду и пословању Удружења.

 

СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

 

Члан 29.

 

Удружење стиче средства и имовину од:

 

-чланарине,добровољних прилога,донација и поклона(у новцу и натурално),финансијских субвенција,оставина,камата на улоге,закупнине,дивиденде,као и на други дозвољени и законити начин:

 

Средства и имовина Удружења могу се користити искључиво за остваривање статутарних циљева Удружења.

 

Члан 30.

 

Председник Управног одбора ,као законити заступник Удружења,одговара за законито коришћење и располагање средствима и имовином Удружења,као и за правилно и законом прописано финансијско и материјално пословање Удружења.

 

Председник Управног одбора је задужен за метеријално-финансијска средства Удружења и њихово располагање.

 

Члан 31.

 

Удружење води пословне књиге и сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу равизије финансијских извештаја у складу са позитивним законским прописима о рачуноводству и ревизији.

 

Члан 32.

 

Управни одбор подноси Скупштини Удружења на разматрање и усвајање годишњи извештај о финансијско-материјалном пословању Удружења.

 

Члан 33.

 

Одговорност за штету солидарно сносе чланови Удружења који су учествовали у доношењу одлуке којом је проузрокована и настала штета Удружењу,осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник,што се сходно примењује и на радњу заступника Удружења.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 34.

 

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за доношење Статута.

 

Иниуцијативу за измену и допуну Статута може поднети сваки члан Удружења.

 

Иницијатива се подноси Управном одбору Удружења.

 

Управни одбор Удружења подноси предлог за измене и допуне Статута Удружења на усвајање Скупштини.

 

Удружење престаје са радом:

 

-ако није у стању да обавља делатност и да остварује циљеве рада због којих је и основано;

-ако одлуком државног органа буде забрањен рад Удружења;

 

Одлуку о престанку рада Удружења доноси Скупштина Удружења.

 

Одлуком о престанку рада Удружења уређује се поступак и начин сређивања и чување документације Удружења и одређује се прималац у складу са законом.

 

Члан 35.

 

Овај Статут сходно члановима 22 и 78 Закона о удружењима („Сл.гласник РС „ бр.51/2009 и 99/2012 и др. закони) донет је и усвојен одлуком Скупштине Удружења Пријепољаца у Београду дана 05.11.2010. године а измене и допуне донете су и усвојене Одлуком Скупштине Пријепољаца у Београду дана 25.12.2015.године.

 

 

 

Председник Скупштине

 

--------------------------------------------